Stanovy Spolku Perinatální hospic, z.s.

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou s celostátní působností založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sídlo spolku je na adrese Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili zastánci ochrany dosud nenarozených dětí s těžkou, život limitující diagnózou, k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti péče o rodinu a dítě. Spolek sdružuje všechny zájemce, bez ohledu na jejich profesi, kteří podporují účel spolku nebo se podílejí na jeho naplňování.

Čl. 3
Základní cíle spolku a obsah činnosti

Základními cíli spolku jsou:

 1. Komplexní péče o celou rodinu očekávající dítě s život limitující diagnózou. Podpora rodin, které se rozhodnou své dítě donosit, porodit a nechat zemřít přirozenou cestou.
 2. Zajištění psychické podpory rodin po potratech a indukovaných porodech.
 3. Poskytnutí pomoci od okamžiku stanovení fatální diagnózy, během celého těhotenství,
  při porodu a během následné péče o dítě do doby, než zemře.
 4. Zajištění tvorby vzpomínkových předmětů a memory boxů.
 5. Podpora rodiny ve fázi truchlení.
 6. Podpora vytváření multidisciplinárních týmů obsahujících duly, porodní asistentky, zdravotní sestry, gynekology, neonatology, pediatry, psychology a psychoterapeuty, sociální pracovnice, duchovní, kaplany a poradce v truchlení.
 7. Šíření programu perinatální hospicové péče do povědomí široké veřejnosti.
 8. Snaha implementovat tento program jako běžnou součást zdravotnictví, tedy samozřejmou
  a aktivně nabízenou možnost rozhodnout se pro pokračování těhotenství i po stanovení život limitující diagnózy dítěte.
 9. Pořádání školení a seminářů na téma perinatální hospicové péče a podpory rodičovských kompetencí pro doprovázející osoby, laiky i zdravotníky.

Čl. 4
Zásady členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členem může být fyzická nebo právnická osoba.
 3. Členem musí být osoba starší 18 let a způsobilá k právním úkonům.
 4. Členství je řádné nebo čestné.
 5. Členství fyzické osoby vzniká
  a) přijetím písemné podepsané přihlášky, schválené Radou spolku.
  b) udělením čestného členství.
 6. Členství právnické osoby vzniká dnem účinnosti příslušné smlouvy, není-li
  ve smlouvě stanoveno jinak.
 7. Přihláška člena musí obsahovat prohlášení člena o souhlasu s cílem spolku a jeho činnosti a o dodržování stanov a souhlas se zpracováním osobních údajů. Smlouva musí obsahovat též ustanovení o sympatiích s cíli a účelem spolku.
 8. Základními povinnostmi řádného člena je:
  a) Zúčastňovat se činnosti spolku, to platí i o členech orgánů spolku, kteří jsou navíc povinni řádně plnit povinnosti vyplývající z členství v těchto orgánech.
  b) Platit členské příspěvky.
  c) Dbát na dobrou pověst spolku.
  d) Dodržovat stanovy spolku.
  e) Chránit majetek spolku a podílet se na jeho rozvíjení.
 9. Základní práva řádného člena:
  a) Svobodně vyjadřovat své názory na příslušných jednáních souvisejících s činností spolku, popř. se obracet s takovými podněty, návrhy a stížnostmi
  na orgány spolku.
  b) Navrhovat členy orgánů spolku a volit je a být volen.
 10. Zánik řádného členství:
  a) Řádné členství zaniká písemným prohlášením člena, že vystupuje ze spolku.
  b) Rozhodnutím orgánů pro neplacení členských příspěvků.
  c) Vyloučením.
  d) Úmrtím.
  e) Ukončením smlouvy dle odstavce čl. 4, odst. 6.
 11. Členství čestné: Čestným členem se může stát významná osoba mající zásluhy o rozvoj a šíření myšlenek perinatálního hospicového programu. Návrh na udělení čestného členství může předložit Radě spolku kterýkoliv člen spolku. Rada spolku předkládá návrh valné hromadě. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
  a) Čestný člen má postavení a práva, která stanoví orgán spolku jmenovacím dekretem.
  b) Při jednáních a rozhodnutích má hlas poradní.
  c) Čestné členství zaniká úmrtím, popřípadě prohlášením čestného člena,
  že se členství vzdává, nebo rozhodnutím orgánů spolku.
 12. Dokladem o řádném členství je členský průkaz a dokladem o čestném členství
  je jmenovací dekret. 

Čl. 6
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. Valná hromada
  2. Rada spolku
  3. Statutární zástupci
  4. Odborní garanti – vedoucí jednotlivých odborných sekcí spolku
  5. Revizor účtů
 2. Kandidovat do orgánů spolku mohou pouze řádní členové spolku. Před volbou je zapotřebí souhlasu kandidáta.
 3. Orgány spolku jsou povinny projednat na svém nejbližším zasedání podněty členů, které jim byly doručeny, a podat těmto členům zprávu o výsledku jejich projednání.


Čl. 7
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává Rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 4. Pozvánku s navrženým programem musí obdržet každý člen nejpozději 10 dnů před jejím konáním.
 5. Valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku
  nebo Rada spolku, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání.
 6. Valná hromada zejména:
  1. Jedná o změně stanov.
  2. Jedná o zprávách týkajících se spolku: tj. zpráva o hospodaření, o zaměření spolku, o zániku spolku, o revizní zprávě spolku.
  3. Určuje počet členů Rady spolku.
  4. Volí a odvolává orgány spolku.
  5. Schvaluje výši členských příspěvků.
  6. Schvaluje plán akcí spolku.
 7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň 50 % členů.
 8. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné, hlasy čestných členů jsou pouze poradní.
 9. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.
 10. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí ředitel nebo jím pověřený člen Rady spolku.
 11. Jednání valné hromady spolku je veřejné a pořizuje se z něj zápis.
 12. V případě potřeby může ředitel požádat řádné členy o přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu – rozhodování per rollam, a to písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty. Návrh rozhodnutí obsahuje lhůtu pro doručení vyjádření člena spolku, která nesmí být kratší než 14 kalendářních dní. Rozhodnutí mimo valnou hromadu je přijato, pokud s návrhem vysloví souhlas nadpoloviční většina řádných členů spolku, kteří se ve stanovené lhůtě vyjádří a toto své rozhodnutí sdělí e-mailem zpět na adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ti,
  kdo se ve stanovené lhůtě nevyjádří, jsou považováni za členy, kteří se zdrželi hlasování.
 13. Rozhodnutí mimo valnou hromadu, včetně dne jeho přijetí, oznámí ředitel všem členům spolku bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
 14. Předmětem rozhodnutí mimo valnou hromadu může být kterákoli záležitost, s výjimkou rozhodování o schválení či změně stanov.


Čl. 8
Rada spolku

 1. Rada spolku má vždy lichý počet členů, a to nejméně tři. Je výkonným orgánem spolku a řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. O konkrétním počtu členů rozhoduje valná hromada tak, aby mezi jejími členy byli zastoupeni představitelé všech odborných sekcí. Členství v Radě vzniká volbou na valné hromadě.
 3. Zajišťuje provádění závěrů valné hromady, tj. usnesení valné hromady.
 4. Členem Rady spolku je vždy ředitel jakožto statutární orgán spolku.
 5. Funkční období členů Rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné.
 6. Všechny orgány spolku volí valná hromada.
 7. Rada zejména:
  1. Koordinuje činnost spolku.
  2. Do působnosti Rady spolku náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady.
  3. Svolává valnou hromadu.
  4. Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
  5. Rozhoduje o přijetí i vyloučení člena spolku.
  6. Odpovídá za hospodaření spolku a za případné škody způsobené spolku svým jednáním.
  7. Každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti.
  8. Projednává podněty členů podané Radě.
  9. Zajišťuje zpracování úplného znění stanov, o jejichž změně rozhodla valná hromada,
  a oznámení této změny příslušnému ministerstvu do 15 dní od rozhodnutí valné hromady.
  10. Určuje zaměření odborné sekce a jejich práci kontroluje a koordinuje.
  11. Ze svých jednání pořizuje písemný záznam, který dává na vědomí členské základně
  a založí do dokumentů spolku. Schází se minimálně 1x za tři měsíce a zápis z jednání pořizuje a rozesílá členům do 14 dnů.
 8. Členy Rady mohou být pouze řádní členové spolku, kteří nebyli odsouzeni za úmyslný trestný čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena Rady spolku. Členem rady mohou být pouze fyzické osoby spolku, které vykonávají svou funkci osobně.
  Členství v Radě zaniká:
  1. skončením funkčního období
  2. úmrtím člena
  3. vzdáním se funkce písemným oznámením Radě
  4. odvoláním valnou hromadou
 9. Člen Rady může být odvolán za nečinnost a předem neomluvenou nebo neodůvodněnou pravidelnou neúčast na schůzkách Rady.
 10. Jestliže klesne počet členů Rady pod hranici stanovenou valnou hromadou, může Rada kooptovat nové členy pro doplnění počtu členů Rady spolku. Na nejbližší valné hromadě musí být zvoleni noví členové Rady nebo musí být rozhodnuto o snížení počtu členů Rady.
 11. Rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku.
 12. Rada přebírá pravomoci valné hromady, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvanácti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada.
 13. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jejích členů.
 14. Každý člen Rady spolku má při hlasování jeden hlas.
 15. Rozhodnutí Rady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Rady. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodne hlas ředitele spolku. Zápis ze schůze Rady podepisuje výkonný ředitel a jeden ze členů Rady.


Čl. 9
Statutární zástupci

 1. Statutárním zástupcem oprávněnými zastupovat spolek navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem je výkonný ředitel. Podepisování za spolek se děje tak,
  že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
 2. Výše jmenovaný statutární zástupce jedná samostatně. O svém jednání je však povinen informovat ostatní členy Rady předběžně před konkrétním jednáním vhodným způsobem.
 3. Výkonný ředitel může udělit plnou moc k zastupování další osobě. Toto zmocnění musí mít písemnou formu.


Čl. 11
Výkonný ředitel

Výkonný ředitel zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Řídí jednání valné hromady, zajišťuje zpracování výroční zprávy, vede archiv a členskou listinu. Těmito činnostmi může pověřit třetí osobu.

 1. Výkonného ředitele volí valná hromada.
 2. Volební období výkonného ředitele je pětileté, opětovné zvolení je možné.
 3. Výkonný ředitel zodpovídá za vedení účetnictví; vlastním vedením účetnictví může pověřit třetí osobu.
 4. Výkonný ředitel připravuje podklady pro jednání Rady spolku a je odpovědný za plnění jejích rozhodnutí.
 5. Další působnost výkonného ředitele určuje Rada.
 6. Výkonný ředitel má právo na odměnu dle rozhodnutí Rady.
 7. Výkonný ředitel může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně
  a uskutečněno při jednání valné hromady nebo doručeno Radě. Svoji funkci vykonává až do okamžiku zvolení nového výkonného ředitele. Odstoupí-li z funkce a současně zanikne jeho členství ve spolku, vykonává jeho pravomoci do zvolení nového výkonného ředitele předseda Rady.


Čl. 12
Odborné sekce

 1. Členové spolku mohou vytvářet odborné sekce a volit předsedu odborné sekce.
 2. Činnost odborné sekce nesmí být v rozporu s činností a zájmy spolku. Pokud by Rada spolku zjistila takový rozpor, je oprávněna rozhodnout o případných změnách nebo o zrušení odborné sekce.
 3. Odborné sekce jsou v otázkách jejich vzniku, existence a vyvíjení činnosti plně záležitostí vnitřní organizace spolku.
 4. Členové odborné sekce po jejím ustavení zvolí ze svého středu předsedu odborné sekce a stanoví podmínky, které musí členové odborné sekce splňovat. Vypracují plán činnosti a vyrozumí neprodleně Radu spolku o vzniku odborné sekce, o jejím zaměření a členech, případně o dalších skutečnostech, které se dotýkají její existence.
 5. Schůzi odborné sekce svolává její předseda.
 6. Předseda odborné sekce bude zván na jednání Rady spolku, která se dotýkají činnosti jeho sekce a má v tomto hlas poradní.
 7. O členství v odborné sekci se může ucházet každý člen spolku splňující podmínky pro členství v dané odborné sekci.


Čl. 13
Revizor účtů

 1. Revizor účtů je nejvyšším kontrolním orgánem spolku. Nejméně jednou ročně reviduje hospodaření spolku a dodržování a plnění usnesení valné hromady. Je to samostatný orgán spolku.
 2. Revizor účtů upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
 3. Revizor účtů podává písemnou zprávu valné hromadě o výsledcích revizí. Mezi zasedáními valné hromady podává písemnou zprávu výkonnému řediteli.
 4. Revizora účtů volí valná hromada na funkční dobu rady, tedy na tři roky.
 5. Revizor účtů nesmí být členem Rady spolku.
 6. Revizor má právo účastnit se jednání Rady spolku, má poradní hlas.


Čl. 14
Zásady hospodaření

 1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Majetek spolku tvoří hmotný, nehmotný a finanční majetek, peněžní prostředky, pohledávky a zásoby.
 3. Pro svoji činnost získává spolek prostředky z těchto zdrojů:
  1. členské příspěvky
  2. granty a dotace z veřejných rozpočtů
  3. dary právnických a fyzických osob, závěti
  4. výnosy z vlastních aktivit
  5. výnosy z majetku
  6. veřejné sbírky
  7. jiné platby přijaté od třetích osob
 4. Získané prostředky mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající cílům spolku a k úhradě nákladů souvisejících s činností spolku.
 5. Peněžní prostředky jsou ukládány na bankovních účtech a v pokladně spolku.
 6. V případě, že vedlejší hospodářská činnost bude mít charakter podnikání, je spolek povinen požádat o vydání oprávnění k tomuto podnikání v souladu s platnými právními předpisy. Tato případná činnost se nesmí stát hlavní náplní existence spolku.
 7. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 8. Členové spolku neručí svým majetkem za závazky spolku. Případný zisk vykázaný za účetní období využije spolek výhradně k dosahování svých cílů.
 9. Výsledky činnosti a hospodaření spolku jsou zveřejňovány ve výroční zprávě spolku za každý kalendářní rok, kterou schvaluje valná hromada nejpozději do 30. 6. následujícího roku.


Čl. 15
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. zrušením nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady.
  2. rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným zrušením, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Toto rozhodnutí musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. K likvidaci spolku bude valnou hromadou ustanovena likvidační komise, která provede likvidaci majetku spolku a vypořádání se členy spolku.
 4. Likvidační komise zodpovídá za řádné vyrovnání všech pohledávek. Případný likvidační přebytek bude převeden na nevládní neziskové organizace, jejichž cíle se shodují s cíli spolku.


Čl. 16
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy spolku nabývají účinnosti dnem registrace, popř. dnem schválení jejich změn.