Informace pro zdravotníky


MKP_2381

Co je to perinatální hospic?

Porodnictví není jen místem radosti a zrození nového života, může to být také místo velkého zármutku a smrti. S postupujícími a stále dokonalejšími diagnostickými metodami na vývojové vady dítěte přichází i odvrácená strana této zdravotní praxe. Je to stále zřejmější zaostávání v možnostech poskytování péče o matku, dítě a celou širší rodinu v těchto situacích.

Při stanovení letální diagonźy ( tedy pro dítě vady neslučitelné se životem) je standardně doporučováno ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů. Tato běžná praxe se pod světlem nejnovějších studií jeví jako poškozující pro matku, dítě i celou rodinu.

Hospice pro děti nejsou specializované v poskytování potřebné specifické péče těmto rodinám.

Perinatální hospicová péče je speciální program umožňující kontinuální podpůrnou péči od okamžiku stanovení diagnózy až po smrt dítěte. Tento program přichází s další možnou variantou, nabízí druhou alternativu. Tou je i možnost dítě donosit, porodit a nechat zemřít přirozenou cestou. Tento koncept je v České republice novinkou.

V USA v současné době funguje přes 150 programů perinatální hospicové péče. Většinou fungují při nemocnicích. Studie dokazují, že až 75% rodin se rozhodlo pro variantu dítě donosit a porodit, když měly yvtvořené patřičné zázemí ve své nelehké situaci.

Důraz je kladen na vytvoření multidisciplinárního podpůrného týmu, který se o rodinu stará. Tento tým tvoří duly, porodní asistentky, zdravotní sestry, gynekologové, neonatologové, pediatři, psychologové a psychoterapeuti, sociální pracovnice, duchovní, nemocniční kaplani a poradci v truchlení.

Předporodní příprava a poradenství jsou vnímané jako klíčové pro perinatální hospicovou péči. Rodiče potřebují vidět svoje dítě na ultrazvuku a potřebují truchlit. Ve shodě s hospicovými ideály je potřebná otevřená komunikace, dostatek informací a pečlivé vytvoření plánu pro možné vzniklé situace. To umožňuje rodičům v klidu si vše rozmyslet a naplánovat a zbavuje je tlaku činit závažná a zásadní rozhodnutí ve chvílích, které jsou extrémně zátěžové. Připraví se scénář pro porod dítěte zemřelého in utero (Asi 25% pravděpodobnost.), pro porod dítěte žijícího jen pár minut, několik hodin, několik dní či měsíců. Prognózy jsou při těchto diagnózách velmi nejisté a je třeba, aby byl vytvořen plán pro každou možnou variantu. Je potřeba dopředu promluvit o tom, zda dítě resuscitovat a pokud ano, jaká by měla být úroveň poskytované péče pro dítě. Je třeba promluvit o těžkých rozhodnutích, zda nechat dítě zemřít bez větších zásahů, zda usilovat o prodloužení jeho života za každou cenu. Zde se většina rodičů obává zvýšeného vnímání utrpení jejich dítěte. Také je potřeba zvážit jeich obavy, z bolesti, utrpení, ze smrti. Perinatální hospic je na této těžké životní cestě průvodcem a ponechává rodičům plnou autonomii v jejich rozhodování, v jejich volbě toho nejlepšího řešení pro svou rodinu.